รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระ [งบการเงินของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2542]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระ [งบการเงินของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2542]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/276973.
View online Resources