รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลอ้างอิง
(2007). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78885.
View online Resources