สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระประวัติและพระนิพนธ์

ข้อมูลอ้างอิง
(1993). สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระประวัติและพระนิพนธ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/498809.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล