ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมากชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมากชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208275.
View online Resources