รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78043.
View online Resources