พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2390 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (โนนสมบูรณ์) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2032 (ปฏิรูป) ตอนบ้านนาพระชัย - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2032(ปฏิรูป) พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2390 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (โนนสมบูรณ์) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2032 (ปฏิรูป) ตอนบ้านนาพระชัย - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2032(ปฏิรูป) พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33728.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล