พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร - สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านระหาร พ.ศ. 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร - สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านระหาร พ.ศ. 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26296.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล