ประกาศกรมศุลกากร ที่ 50/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสียอากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมศุลกากร ที่ 50/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสียอากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596512.
View online Resources