ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ "มูลนิธิวิทยานาฏศิลปพัทลุง"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ "มูลนิธิวิทยานาฏศิลปพัทลุง". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/139812.
View online Resources