ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6019 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบบรรจุภัณฑ์ - บรรจุภัณฑ์ขนส่งและหน่วยบรรทุกที่บรรจุสมบูรณ์แล้ว เล่ม 12 การทดสอบการกดและการเรียงซ้อนโดยใช้เครื่องทดสอบการกด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6019 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบบรรจุภัณฑ์ - บรรจุภัณฑ์ขนส่งและหน่วยบรรทุกที่บรรจุสมบูรณ์แล้ว เล่ม 12 การทดสอบการกดและการเรียงซ้อนโดยใช้เครื่องทดสอบการกด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579089.
View online Resources