รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงาน "การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... เสนอตามรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และตามวาระการปฏิรูปที่สำคัญเร่งด่วน (27 วาระ) ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่ม "คน" " ของคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงาน "การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... เสนอตามรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และตามวาระการปฏิรูปที่สำคัญเร่งด่วน (27 วาระ) ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่ม "คน" " ของคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/519198.
View online Resources