ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ําสงครามในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ําสงครามในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/19714.
View online Resources