ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจัดสรรปริมาณน้ำนมดิบและนมพร้อมดื่มที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2552 พ.ศ.2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจัดสรรปริมาณน้ำนมดิบและนมพร้อมดื่มที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2552 พ.ศ.2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/127535.
View online Resources