บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/552208.
View online Resources