ประกาศ ใช้บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดิน ใต้ทะเล ในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีป ของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). ประกาศ ใช้บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดิน ใต้ทะเล ในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีป ของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93949.
View online Resources