ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 58/2557 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 58/2557 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/430538.
View online Resources