คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 543/2551 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 543/2551 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93152.
View online Resources