ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายบุญเลิศ เหลียงกอบกิจ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายบุญเลิศ เหลียงกอบกิจ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585788.
View online Resources