ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 22)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 22). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/80931.
View online Resources