ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในพื้นที่เสี่ยงภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศาลปกครองยะลา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในพื้นที่เสี่ยงภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศาลปกครองยะลา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/583326.
View online Resources