ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5221 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งใช้งานทางราง - บริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับรถราง เล่ม 3 ส่วนประกอบทางเทคนิคไฟฟ้า - หลักเกณฑ์สำหรับเซอร์คิตเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5221 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งใช้งานทางราง - บริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับรถราง เล่ม 3 ส่วนประกอบทางเทคนิคไฟฟ้า - หลักเกณฑ์สำหรับเซอร์คิตเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549175.
View online Resources