ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2207 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม :ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2207 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม :ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/109596.
View online Resources