ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10/วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักรายงานการประชุมและชวเลข ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10/วันพุธที่ 24 มกราคม 2567. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002369.
View online Resources