กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 168 ร. เรื่อง การดำเนินการกับการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเรียกรถรับจ้างที่ไม่แจ้งการประกอบธุรกิจ [ของ ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 168 ร. เรื่อง การดำเนินการกับการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเรียกรถรับจ้างที่ไม่แจ้งการประกอบธุรกิจ [ของ ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001621.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล