ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย) พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย) พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545102.
View online Resources