ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5828 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม 8 : แทเลตในพอลิเมอร์ โดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี - แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) วิธีแก๊สโครมาโทกราฟี - แมสสเปกโทรเมทรีที่ใช้ตัวเผาไหม้หรืออุปกรณ์คายความร้อน (Py/TD-GC-MS)

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5828 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม 8 : แทเลตในพอลิเมอร์ โดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี - แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) วิธีแก๊สโครมาโทกราฟี - แมสสเปกโทรเมทรีที่ใช้ตัวเผาไหม้หรืออุปกรณ์คายความร้อน (Py/TD-GC-MS). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570915.
View online Resources