ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ทศวิณหุ์ เกียรติทัตต์, ภัณฑิลา กิติโยดม (2014). ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/394814.
View online Resources