ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหาร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหาร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/149528.
View online Resources