ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง และการให้ได้รับเงิน เดือนสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญไปรับราชการทหาร กลับเข้ารับราชการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1976). ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง และการให้ได้รับเงิน เดือนสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญไปรับราชการทหาร กลับเข้ารับราชการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/193373.
View online Resources