ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 2

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 2. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92385.
View online Resources