ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5992 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษทำลูกฟูก เล่ม 2 วิธีทดสอบความต้านแรงกดลอนลูกฟูก แบบลอน B

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5992 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษทำลูกฟูก เล่ม 2 วิธีทดสอบความต้านแรงกดลอนลูกฟูก แบบลอน B. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579045.
View online Resources