รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 37 : ปฏิรูปการแรงงาน (รอบ 2) เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานไทย การมีงานทำที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และร่างพระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนากำลังคนและฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. .... เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เรื่องที่ 3 การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทำฐานข้อมูล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 37 : ปฏิรูปการแรงงาน (รอบ 2) เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานไทย การมีงานทำที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และร่างพระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนากำลังคนและฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. .... เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เรื่องที่ 3 การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทำฐานข้อมูล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/449181.
View online Resources