ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจภูธรตำบลสามกระทาย ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2539

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจภูธรตำบลสามกระทาย ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/105619.
View online Resources