ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นใหม่ทั้งชุด [จำนวน 7 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นใหม่ทั้งชุด [จำนวน 7 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/274441.
View online Resources