ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ของฝ่ายออกบัตรธนาคารและฝ่ายการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2538)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ของฝ่ายออกบัตรธนาคารและฝ่ายการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2538). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93685.
View online Resources