ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น [นายจู ดึ๊ก สุง (Mr. Chu Duc Dung)]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น [นายจู ดึ๊ก สุง (Mr. Chu Duc Dung)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589174.
View online Resources