ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานบังคับ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานบังคับ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/601312.
View online Resources