ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/460124.
View online Resources