ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุสูงมาก 245 MHz (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุสูงมาก 245 MHz (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/172995.
View online Resources