ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน [จำนวน 2 คน 1. นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ 2. นางสุภา หารหนองบัว]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน [จำนวน 2 คน 1. นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ 2. นางสุภา หารหนองบัว]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/575090.
View online Resources