รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะของสภาผู้แทนราษฎรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะทำงานของคณะกรรมาธิการ, ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การให้บริการข้อมูลทางวิชาการและสวัสดิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร = The Guideline to the development of Thai House of Representatives : a case study of the committee staffs, the assistants of the members of the house of representatives, research service and welfare of the members of the house of representatives

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
มนตรี รูปสุวรรณ (1997). รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะของสภาผู้แทนราษฎรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะทำงานของคณะกรรมาธิการ, ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การให้บริการข้อมูลทางวิชาการและสวัสดิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร = The Guideline to the development of Thai House of Representatives : a case study of the committee staffs, the assistants of the members of the house of representatives, research service and welfare of the members of the house of representatives. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324107.
View online Resources