เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นวรัตน์ นพคุณ, ชงคา สุวรรณมณี, ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ (1999). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/348094.
View online Resources