ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/586613.
View online Resources