กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2511) ออกตามความใน พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1968). กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2511) ออกตามความใน พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/247178.
View online Resources