ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา พ.ศ. 2526)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา พ.ศ. 2526). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/229822.
View online Resources