ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 พ.ศ. 2546

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 พ.ศ. 2546. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/169972.
View online Resources