ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดพังงา พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดพังงา พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266454.
View online Resources