ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์]

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001647.
View online Resources