ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 2

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 2. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226096.
View online Resources