ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินศึกษาต่อภายในประเทศ หรือไปศึกษา ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินศึกษาต่อภายในประเทศ หรือไปศึกษา ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/144652.
View online Resources